ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

 

Az Master-Floor Kft (továbbiakban: Master-Floor ) ezúton tájékoztatja szerződött Partnerét (továbbiakban: Partner), hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítése személyes adatok kezelését teheti szükségessé.

Amennyiben Partner  Master-Floor  részére személyes adatokat továbbít, Partner törvényi feladata, hogy az érintettek továbbított adatainak  Master-Floor  általi kezeléséről az érintetteket megfelelően tájékoztassa, egyben az adattovábbítások esetén azok jogalapjáról megfelelően gondoskodjon az adatvédelmi és egyéb irányadó jogszabályok szerint, a jelen tájékoztatóban írtakról az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU) 14. cikkének megfelelően, természetesen a Partner jogos érdekeinek figyelembe vételével.

A Master-Floor Kft adatkezelési tevékenységéről szóló tájékoztató

Az adatkezelő személye és elérhetőségei:  Master-Floor  ., székhely: 6300 Kalocsa, Tartsay Vilmos utca 20. kapcsolat adatvédelmi kérdésekben: e-mail: elekijanos@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő adatai:  Master-Floor nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel.

Az adatkezelés célja: Partner által Master-Floor nak adott feladatok és az adatkezelővel fennálló szerződés teljesítése.

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akiknek személyes adatait Partner  Master-Floor részére továbbítja, ideértve potenciálisan az említett cég munkavállalóit, ügyfeleit és egyéb Partner-rel kapcsolatban álló harmadik személyeket.

A kezelt adatok köre: bármilyen, Partner által kezelt és  Master-Floor részére továbbított a munkatársakra, partnereikre, alvállalkozóikra vonatkozó adat, ideértve például a következőket:  az érintett személyekre vonatkozó név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító iratok vagy azok adatai, kontaktadatok (e-mail cím, telefonszám stb.), kommunikációra vonatkozó adatok (pl. e-mailek, telefonhívások), beosztás, státusz, munkavégzéssel és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatok, a munkaviszonyból és Partner illetve az érintett személy között fennálló egyéb szerződés létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez kapcsolódó adatok.

Adatkezelés jogalapja: Partner-nak az adattovábbításokkal érintett személyekkel fennálló szerződéseiből vagy egyéb kötelmekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak gyakorlásához fűződő jogos érdeke.

Az adatok címzettjei:  Master-Floor munkatársai, tanácsadói, külső üzemeltetők, illetőleg jogszabály által meghatározott hatóságok, továbbá a megbízás ellátásához szükséges körben és mértékben egyéb személyek (pl. hardver-szoftver szállító partnerek, disztribútorok, nagykereskedők, szervizek, harmadik felek).

Harmadik országokba történő adattovábbítások: nem alkalmazandó.

Adatkezelés időtartama: Partner és  Master-Floor között fennálló szerződés tartama, továbbá annak lejártát követően jogszabályban előírt számviteli bizonylatokra, és számviteli bizonylatok alapjait képező dokumentumokra 8 év.

A személyes adatok forrása: a Partner.

Érintettek jogai és jogorvoslat: tekintettel arra, hogy  Master-Floor által végzett adatkezelés jogalapja Partner fent említett jogos érdeke, és az adatkezelő mindenben Partner utasításainak megfelelően jár el, az érintettek jogaikat ( Master-Floor által kezelt adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés vagy törlés kérése, adatkezelés korlátozásának joga, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozás joga) csak korlátozott mértékben gyakorolhatják közvetlenül Master-Floor -nál, illetve Master-Floor saját, illetve Partner jogos érdekére hivatkozással jogosult megtagadni az érintettek kéréseinek teljesítését is. Az érintetteknek jogaik sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményezniük Master-Floor -al, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az érintett ezt nem kívánja igénybe venni, jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.